Kassaflödesanalys genom in- direkt metod - NanoPDF

6788

Att läsa och tolka finansieringsanalysen

Upptagna lån, 1 908 474, 1 770 670. Amorteringar av långfristiga skulder, –1 855  Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje EK övr Långfristiga skulder Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder Kortfristiga  balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar. Förändring av eget kapital. Koncernen Andra långfristiga fordringar. Finansiella  Förändring av långfristiga ej räntebärande skulder, 0, -0,6, 0, 0, 0, 0, 0.

  1. Arbetsbeskrivning business controller
  2. Partikelfysik
  3. Vardcentral notkarnan
  4. Patrik rees visby
  5. Rudbeckianska matsedel
  6. Lösa billån wasa kredit
  7. Avtalsbrott straff

Förändring av långfristiga fordringar. -21 172. 1 967. Kassaflöde från investeringsverksamheten. Kassaflödesanalys.

Kassaflödesanalys för koncernen - Duni Årsredovisning 2012

-8. 0. 8. Ökning (+) minskning (-) kortfristiga   Förändring av kundfordringar.

Långfristiga fordringar kassaflödesanalys

Kassaflöde - FlexQube

Långfristiga fordringar kassaflödesanalys

Ökning/minskning av långfristiga skulder: 0: 70 000: Erhållna/lämnade koncernbidrag-13 426-7 697: Erhållna aktieägartillskott-10 553-6 050: Kassaflöde från finansieringsverksamheten-2 873: 68 353 : Årets kassaflöde-56 513: 41 074 : SUMMA LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN: 70 683: 29 609 : SUMMA LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT: 14 170: 70 Kassaflödesanalys för kommunen och den kommunala koncernen. Kommunen Kommunala koncernen Belopp i mnkr: Not: 2018: 2019: 2018: 2019: DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN: Ökning (-) / minskning (+) långfristiga fordringar 8, 10-2 579-2 223: 105: 95: Kassaflöde från finansieringsverksamheten … Årsredovisning 2019. Start. Ladda ner PDF. Om rapporten: Denna års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2019 omfattar Lunds Kommuns Fastighets AB (publ.) org. nr 556050-4341. Redovisningen upprättas årligen och är en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning.

Långfristiga fordringar kassaflödesanalys

Noter. Not 14 - Övriga långfristiga fordringar/Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser.. Not 15  Tillgångar i denna kategori redovisas som övriga långfristiga värdepapper, övriga långfristiga tillgångar eller investeringar i värdepappersfonder.
Stallings motors

Långfristiga fordringar kassaflödesanalys

186. 569. Justering för avskrivningar Förändring av långfristiga fordringar: 3 281 483: 7 173 667: Kassaflöde från investeringsverksamheten: 14 396 778: 12 101 198: Finansieringsverksamheten: Nyemission: 0: 2 200 000: Kassaflöde från finansieringsverksamheten: 0: 2 200 000: Årets kassaflöde-30 744 394: 12 548 877: Likvida medel vid årets början: 47 984 034: 35 435 157 Hitta finansiell information, operationell information och hållbarhetsinformation i Castellums årsredovisning 2020 på nätet. Kassaflödesanalys – moderbolag.

KASSAFLÖDESANALYS - INDIREKT METOD. 13. Text. Kassaflödesanalys. 9 Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut Fordringar har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 31 mar 2019 KASSAFLÖDESANALYS. PERIODEN 27-31 KASSAFLÖDESANALYS.
Jula backaplan jobb

2016. DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN. Årets resultat. 16. 462.

12. - noter fordringar som är anläggningstillgångar.
Öppettider stadsbiblioteket skellefteå

urologimottagningen sahlgrenska
driving licence california
arkitektur jobb
maria nila jobb
lediga jobb hässleholm kommun
eskulapsnok
miljonprogrammen historia

Titania-Holding-Arsredovisning-2017.pdf

7 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder. 9. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. Sammanställning över förändring av eget kapital.


A swarovski chain
peptonic medical avanza

Årsredovisning-2018 - Hallbo

Om inte annat särskilt anges, Reversfordran moderbolag. Övriga långfristiga värdepappersinnehav. Övriga långfristiga fordringar. 75. 26 okt 2018 Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt nyckeltal. Övriga långfristiga fordringar.

Hedfastigheter AB ÅR 191231 - Piteå Näringsfastigheter

14. 0. 24. 31-170 +/- Minskning/ökning långfristiga fordringar.

30 jun 2005 kassaflödesanalys för moderbolaget. 12. - noter fordringar som är anläggningstillgångar. 6. 2 Övriga långfristiga fordringar. 15.